digital waste logo

Digital Waste

Eco-Digital Literacy and Citizenship for Our Planet and Future

AB logolarıAB logolarıAB logoları

Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği

ASEM logo

Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM) kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir düşünce kuruluşudur. İlgi ve faaliyet alanları, Türkiye'yi ilgilendiren ulusal veya uluslararası her türlü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuyu kapsamaktadır. ASEM, bu yolla geleceğin daha sağlam temeller üzerinde küresel dinamiklere paralel olarak planlanabilmesi için bilgi ve analize dayalı sağlıklı kararlar alınmasına katkıda bulunmayı ummaktadır.

Kuruluşumuz çevre, eğitim, uluslararası ilişkiler, aile, demokratikleşme, kadın ve çocuk, insan hakları, iklim değişikliği, doğal afetler, savunma, yerel yönetimler, yoksulluk, kırsal ve köy, kalkınma, dezavantajlı gruplar, üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik, yenilikçilik, AB süreci, AB uyum politikaları, Ar-Ge, siyasal katılım, sosyal ve sportif, ekonomik, kültürel, strateji ve dış ilişkiler, istihdam ve işsizlik, bilişim, tarım stratejileri ve politikaları, sektörel analizler konularında araştırmalar yapmayı desteklemektedir.

ASEM özellikle, çözümü nispeten daha uzun vadeli çabalar gerektiren, ancak Türkiye'nin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için hayati önem taşıyan yapısal ve köklü nitelikteki sorunların tespit edilmesine ve aşılmasına yardımcı olacak bilgi ve öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında karar ve politika oluşturma süreçlerine doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunabilecek konumda olan tüm bireylere yönelik akademik çalışmalar ve analitik raporlar sunmaktadır. Türk ve yabancı uzmanların bilgi ve deneyimlerini karar ve politika yapıcılar için erişilebilir kılmak amacıyla konferans ve seminerler düzenlemekte, çevirilere ek olarak özgün eserler yayınlamakta, çeşitli projeler hazırlamakta ve yürütmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi logo

Mardin Artuklu Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş bir üniversitedir. 2007-2008 yılları arasındaki ilk akademik yılında 1.104 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemizin misyonu doğrultusunda insanı merkeze alan, yerel ve evrensel değerleri esas alarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, kültür-sanat, bilim ve teknoloji alanlarında özgün, yenilikçi ve eleştirel bir bakış açısını benimseyen; ahlaki değerlerle donanmış, çevreyi önemseyen, toplumsal ve mesleki sorumluluk sahibi, kurumsal ve kalite standartlarına uymayı özümsemiş örnek bireyler yetiştirmek, insanlığın birikimine katkıda bulunmak ve bu yönde çalışmalar yürüten öncü bir üniversite olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün üniversitemizde 11 fakülte (Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi), 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü bulunmaktadır. Tüm birimlerde görev yapan 600 (40 yabancı uyruklu) akademik personel, 610 personel ve 15 811 (yaklaşık 2490 yabancı uyruklu) öğrenci ile hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunu Suriyeli göçmen gençler oluşturmaktadır. Şehrin coğrafi konumu ve Arapçanın yaygın konuşulan bir dil olması Suriyeli göçmenlerin üniversitemizi tercih etmesinde etkili olmuştur. Özellikle Suriyeli öğrenciler için üniversitemizde %100 Arapça eğitim veren 6 bölüm açılmıştır. Yine bu bölümlerde 33 Suriyeli öğretim görevlisi istihdam edilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde gençlerin yararlanabileceği birçok aktivite bulunmaktadır. 30.000 m2 alana sahip olan üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. Bu tesislerde öğrenciler resim-iş eğitimi alabilmekte; sağlık ve spor alanlarında birçok etkinlikte yer alabilmektedirler. Başkanlık, resim ve fotoğraf sergileri düzenleyerek, sanat ve kültür alanlarında konser, konferans, tiyatro ve benzeri etkinlikler organize ederek ve bu amaçla kurumlarla işbirliği yaparak öğrencilerin sanat ve kültür faaliyetlerinden daha geniş ölçüde yararlanmalarını sağlamaktadır. Üniversitemizdeki kültür merkezleri ücretsiz kültür kursları, kültür yarışmaları ve Kültür Sanat Günleri gibi etkinlikler düzenlemektedir. Bahar şenlikleri ve çeşitli spor müsabakaları (her yıl düzenlenmektedir) da gençlere yönelik hazırlanan etkinlikler arasındadır.

Gençlerin etkileşimde bulunduğu ve çeşitli etkinlikler düzenlediği 64 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Kampüste gençlik gruplarının bir araya gelerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirebileceği birçok merkez bulunuyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, çok çeşitli aktivitelerin yapılabildiği bir gençlik merkezi ve oldukça zengin bir içeriğe sahip kütüphane bulunmaktadır. Mardin, şehir olarak çok zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Birçok medeniyete ve topluluğa ev sahipliği yapmış olan kent, yüzlerce yıllık geçmişi yansıtan tarihi yapılara sahiptir. Bu zengin yapı günümüzde dil çeşitliliği ile de kendini göstermektedir. Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice bölgede konuşulan dillerdir. Bu kadim çok kültürlülük beraberinde hoşgörüyü de getirmiştir. İnsanlar tüm farklılıkları zenginlik olarak kabul etmeye ve hoşgörü ile yaşamaya alışmıştır. Bugün Mardin Artuklu Üniversitesi tüm bu zenginlikleriyle tarımda, turizmde, ticarette, tasarımda ve tıpta teknolojiye odaklanarak ilerliyor

Aie Serve

Aie Serve logo

Aie Serve, Saygı, Kabul ve Sevgi değerlerini yayarak gençleri güçlendirmek için çalışan, gençlerin öncülük ettiği, kâr amacı gütmeyen bir STK'dır.

STK 3 programdan oluşmaktadır:

Aie Skills:

Bu, STK'nın eğitim koludur. Her şey gençlere gerekli sosyal becerileri kazandırmakla ilgilidir, böylece Aie Serve'in gençleri güçlendirme misyonunu, önce kendilerini daha sonra toplumlarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları araçlarla takip eder. Bu şu yollarla yapılır:

Farklı konuları kapsayan sosyal beceriler üzerine Halka Açık Atölye Çalışmaları. Bu atölye çalışmaları iki saat sürmekte ve ayda iki kez düzenlenmektedir, böylece her biri farklı bir konuya sahip yılda ortalama 15'ten fazla atölye çalışmasına ulaşılmaktadır!

Belirli konular hakkında bir tam gün veya hatta iki günlük bir kamp boyunca bu konuları derinlemesine incelediğimiz İleri Düzey Eğitim oturumları!

Her yıl yaklaşık 10 yeni eğitmene sertifika veren 6 aylık Eğitmen Eğitimi (ToT) ile eğitimlerimizi gerçekleştirebileceğiz

Aie Serve Üniversite Kulüpleri için Kulübe Başlama Yönetimi eğitimi.

Aie Clubs:

Aie Kulüpleri programı, gençleri kendi yerel toplumlarında olumlu değişim aracıları haline getirerek saygı, kabul ve sevgi değerlerini yayan projeler uygulamak üzere gençlik gruplarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kulüpler üç şart üzerinde çalışmaktadır: Toplum Hizmeti, Toplumsal Gelişim ve Toplumsal Farkındalık

Aie Serve's Kulüpleri gelişim, hizmet ve farkındalık kulüpleridir.

Kulüpler, kampüslerinin veya topluluklarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için projeler ve etkinlikler düzenler.

Kulüplerin üyeleri, kulüplerinin projelerini, faaliyetlerini, etkinliklerini ve bağışçılarından seçilir.

Aie Kulüpleri Hedefleri

Sosyal, çevresel ve toplumsal hizmet projeleri ve farkındalık kampanyaları uygulamak

Gönüllülüğü, eleştirel düşünmeyi ve profesyonelliği teşvik etmek. Gençleri toplumlarında daha büyük bir role sahip olmaları için güçlendirmek. Benzer hedefleri olan diğer kulüp veya kuruluşlarla işbirliği yapmak

21'inci yüzyıl becerileri, teknik beceriler ve toplumlarını ilgilendiren konularda eğitim atölyeleri düzenlemek.

Çalışma Felsefesi

Yatay: Herkes ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verme şansına sahip olmalıdır.

Şeffaflık: Tüm bilgiler ekip üyelerine dağıtılır, hiçbir şey gizli tutulmaz. Bütçeler ve prosedürler, bunları talep eden herkes tarafından erişilebilir durumdadır.

Pozisyon: Pozisyonlar ve unvanlar üyelere görevleri yerine getirme sorumluluğu verir; başkalarına patronluk yapma yetkisi değil.

Aie Exchange:

Bu program, gençlerin diğer kültürleri keşfetmelerine ve farklı geçmişlerden gelen insanlarla projeler üzerinde çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Buna ek olarak, bir kuruluş olarak uluslararası ortaklık ağımızı genişletmemize de yardımcı oluyor. Bu değişimler sırasında edinilen beceriler daha sonra üyelerimizin çeşitli projelerindeki çalışmaları aracılığıyla Lübnan'da tekrarlanmaktadır.

Ovidius University of Constanta

 Ovidius University of Constanta logo

Constanta Ovidius Üniversitesi, Karadeniz kıyısındaki en büyük Avrupa Birliği üniversitesidir. Üniversite 1961 yılında kurulmuştur. 1990 yılında, her üç seviyeyi de kapsayan çok sayıda müfredata sahip multidisipliner bir üniversite haline gelmiştir. Hedefimiz, yüksek öğretim ve araştırmada bölgesel lider olarak tanınmak, Karadeniz bölgesi ve ötesinden gelen öğrencilerin ilk tercihi olmaktır. Avrupa'ya açılan bir Doğu kapısıyız ve çok sayıda Romen ve uluslararası öğrencinin yanı sıra seçkin akademik personeli de çekmeyi hedefliyoruz. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunarak, mezunlarımızı Romanya, Avrupa Birliği ve dünya çapındaki rekabetçi işgücü piyasaları için eğiterek Avrupa'da en yüksek kalitede eğitim standartlarına ulaşmaya çalışıyoruz.

Constanta Ovidius Üniversitesi'nin misyonu, Avrupa standartlarında eğitim, araştırma ve sanat yoluyla toplumun her düzeyinde bilgi yaratmak, sürdürmek ve yaymaktır. Üniversite, yerel toplum üzerinde, Karadeniz bölgesinin tamamında, Avrupa içinde ve sınırlarının ötesinde yer almaktadır. Eğitim açısından bakıldığında, üniversitemiz çalışma programlarında büyük bir çeşitlilik ve esneklik sunmaktadır. Üniversite multidisipliner bir yapıya sahiptir ve öğrencilerin lisanstan yüksek lisans ve doktoraya kadar tüm eğitim seviyelerini kapsayan programlar, çeşitli pedagojik eğitim kursları, mesleki eğitim kursları, Öğretmenlik Sınıfları Uzmanlığı vb. aracılığıyla eğitim almalarını sağlar. Çalışma alanları Tıptan Mühendisliğe, Beşeri Bilimlerden Fen Bilimlerine, Doğa Bilimlerinden Ekonomi ve Hukuka, Sanattan İlahiyata kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Halihazırda üniversitede 130'un üzerinde eğitim programı (Lisans ve Yüksek Lisans programları) ve 7 çalışma alanında 5 Doktora Okulu bulunmaktadır.

Solution: Solidarité & Inclusion

Solution: Solidarité & Inclusion

Solution: Solidarité & Inclusion, yaygın eğitim yoluyla sosyal uyumu teşvik etmek için eğitim faaliyetleri yürüten Paris merkezli bir STK'dır. Derneğin amacı, kültürlerarası diyaloğu teşvik eden çeşitli eylemler önererek, sosyal dinamiklerden dışlanan gruplar arasında demokratik katılımı teşvik ederek, gençlerin bilgi ve becerilerini artırarak, zihinleri açmak için eğitim programları tasarlayarak ve nesiller arasındaki adil dinamikleri güçlendirerek gençler arasında sosyal ilişkileri artırmaktır. Solution, çok kültürlü ve sosyal açıdan karmaşık bir ortamda faaliyet göstermektedir: Paris'in doğusunda, genç yetişkinleri ekonomik zorlukların yanı sıra sosyal ve işgücü dışlanmasıyla karşı karşıya kalabilen 70'ten fazla farklı etnik topluluk bulunmaktadır. Bu tür gruplar, topluma daha iyi entegre olmalarını sağlayacak yeni beceriler edinmelerine yardımcı olabilecek ekstra burs tekliflerinden genellikle dışlanmaktadır. Solution'ın misyonu, bu kişilere farklı kitleleri bir araya getiren ve teşvik edici yaygın eğitim faaliyetleri sunmaktır. Ayrıca, kültürlerarası ve nesiller arası diyalogu teşvik ederken, bu yolla mesleki ve sosyal amaçlar için yararlı olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etmektir.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği

Ağustos 2009 tarihinde İdareci ve Bürokratlar Derneği olarak kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 12.02.2010 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulda hem tüzük hem de isim değişikliği yapılmıştır. Yeni tüzüğü ve yeni yönetimi ile "İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği" adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. İnsana saygı, temel insan hak ve özgürlükleri, emeğe ve çevreye saygı Demokratik, inançlara saygılı, hukuka ve adalete dayalı yönetim, Katılımcılık, dayanışma, şeffaflık, hesap verebilirlik Etik kurallara uygunluk kuruluşun ilkeleridir. Gelişmiş dünyanın yönetim standartlarına ulaşmış bir ülke için; Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını geliştirmek, Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri artırmak, Kamu yönetimi politikalarını toplum yararına etkilemek, Eğitim, araştırma ve yönetim hizmetlerini geliştirmek, Ulusal, bölgesel ve küresel işbirlikleri kurmak, Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, Ulusal yönetim politikaları geliştirmek Güçlü, etkin ve katılımcı bir örgütlenme geliştirmek, araştırmaları desteklemek, eğitimi geliştirmek, derneğimizin temel çalışma konuları arasındadır.

Embaixada da Juventude

Embaixada da Juventude

Embaixada da Juventude, gençler ve yerel toplum için bir dizi deneyim, fırsat ve bilgiye erişimi kolaylaştıran ulusal ve uluslararası projeler aracılığıyla gençlerin gelişimini artırmayı amaçlamaktadır.

Ana hedefler:

Gençlerin mirasını, kültürel ve gastronomik kimliğini güçlendirmek, kente katılımlarını teşvik etmek; Paredes belediyesinin kurumları (özel ve kamu) arasında gençlere doğrudan ve dolaylı yanıtlar veren işlevsel bir ağ oluşturmak

Paredes Belediyesi'ndeki gençlerin fiziksel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmak; Gençlerle önleme ve müdahale projeleri geliştirmek ve uygulamak

Tüm bunlar, birkaç ESC gönüllüsünün katılımıyla uluslararası gönüllülük faaliyetlerine entegre edilmiştir.

Bilgi Paylaşım Topluluğu

Bilgi Paylaşım Topluluğu

Bilgi Paylasım Toplulugu, gençlik çalışanları tarafından yönetilen, kar amacı gütmeyen, gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. Öncelikle üyelerinin siyasi, sosyal, kültürel ve/veya ekonomik hedeflerini ilerletmek için kurulmuştur. Bu, gençlere yönelik programlar uygulayarak ve/veya amaçlarını ilerletmek için lobi çalışmalarına katılarak gerçekleştirilir.

Genellikle, gençlerin demokratik ve sosyal haklarının desteklenmesine ve korunmasına, toplum yaşamının her düzeyinde sosyal ve siyasi katılımlarının teşvik edilmesine, eğlence, gönüllü çalışma, gayri resmi ve yaygın öğrenme yoluyla kişisel ve sosyal gelişim için fırsatlar sağlanmasına güçlü bir vurgu yapar.

Çocukların ve gençlerin olumlu gelişimini destekleyen ve teşvik eden, altyapıyı ve programları geliştirme misyonuyla gençler tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yaşıtlarının desteğinden yararlanarak gençlerin düşüncelerini farklı ortamlarda zorluklarla karşılaşmış kişilerin bakış açılarıyla birleştirerek, politika ve uygulamaların her düzeyinde temsil edilmesini sağlıyoruz.